AVG

Het Waterwegkoor Maassluis en de AVG

Privacy statement

Privacyverklaring Waterwegkoor Maassluis

Versie maart 2019

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG genoemd) van kracht geworden. Deze verordening regelt hoe binnen de EU omgegaan moet worden met persoonsgegevens. Met het van kracht worden van de AVG geldt binnen de gehele EU de zelfde privacywetgeving. Ook het Waterwegkoor Maassluis verwerkt persoonsgegevens en gaat vertrouwelijk en zorgvuldig om met deze gegevens. De verwerking gebeurt dan ook in overeenstemming met de AVG. De verantwoordelijkheid ligt bij het bestuur. In deze privacyverklaring informeren we u over welke persoonsgegevens we verwerken, waarom we dat doen en wat u kunt beslissen over het gebruik van uw gegevens.

Waterwegkoor Maassluis verwerkt persoonsgegevens van.
Leden;
Dirigent;
Muzikanten;

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Waterwegkoor Maassluis verwerkt de volgende gegevens:
telefoonnummer(s);
adres;
emailadres;
geboortedatum;
bankrekeningnummer(IBAN) voor automatische incasso bij de leden;
ingangsdatum lidmaatschap;
functie binnen de vereniging;
foto’s van repetitie en optredens;
profielfoto (op voor leden toegankelijk deel van de website;

Waarvoor verwerkt Waterwegkoor Maassluis persoonsgegevens?
Om het lidmaatschap tot stand te kunnen brengen en om in contact met u te blijven. Als u lid bent / wil worden dan hebben wij persoonsgegevens nodig. Met deze gegevens kunnen wij de communicatie op passende wijze verzorgen en zorgdragen voor de juiste informatie, per mail.

Als lid hebt u een overeenkomst met het Waterwegkoor Maassluis. Om de verschuldigde contributie te kunnen incasseren verwerken wij uw persoons gegevens

Bij een werkrelatie met het Waterwegkoor Maassluis zoals dirigent en musici is ook sprake van overeenkomst. Om de verschuldigde betalingen te kunnen verrichten, verwerken wij de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens.

Sfeerfoto’s van het koor bij repetities en optredens worden gebruikt voor promotie-en /of marketingdoeleinden. (publicaties in krant en/of internet. Bezwaar tegen het gebruik van foto’s voor deze doeleinden kan kenbaar worden gemaakt bij het bestuur.

Hoe lang bewaard Waterwegkoor Maassluis mijn gegevens?
De AVG schrijft geen bewaartermijn voor. Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard hangt samen met het doel waarvoor deze gegevens worden verwerkt. Bent u lid van ons koor, dan bewaren we de persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van het contract zolang u lid bent.

Wie kan er bij de persoonsgegevens?
Het bestuurslid dat belast is met de ledenadministratie heeft het beheer over alle persoonsgegevens. De overige bestuursleden kunnen over gegevens beschikken indien dit voor een specifieke taak nodig is. Gevoelige gegevens zoals bankrekeningnummer worden niet gedeeld binnen het bestuur en staan alleen ter beschikking van de penningmeester.

Uitwisselen van persoonsgegevens met externe partijen.
Waterwegkoor Maassluis deelt geen gegevens van de koorleden met externe partijen.

Cookies
Waterwegkoor Maassluis maakt geen gebruik van cookies op de website.
Waterwegkoor Maassluis verzamelt en bewaart geen persoons gebonden informatie van bezoekers over het gebruik van de website.

Kan ik zien welke gegevens Waterwegkoor Maassluis van mij verwerkt? 
Iedere betrokkene heeft recht op inzage in zijn of haar persoons gegevens die het koor verwerkt en kan deze wens kenbaar maken bij het bestuur. Op uw verzoek kunnen persoonsgegevens worden gewijzigd.

Waar kan ik terecht voor een vraag of een klacht?
Voor vragen en/of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij het bestuur van Waterwegkoor Maassluis.

Wijziging privacy beleid
Waterwegkoor Maassluis behoud zich het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Op de website van Waterwegkoor Maassluis is de meest actuele verklaring altijd beschikbaar.